دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1-86 
اثر بازدارندگی اسانس گیاه دارویی رزماری و رازیانه بر قارچ Fusarium oxysporum

صفحه 57-68

هادی سالک معراجی؛ روح اله سالک نقدی؛ سید خشایار تفرشی