دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی

از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقاله های خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال و پیگیری نمایید .

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی