اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر واهه میناسیان

بیماری شناسی گیاهی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

v_minasyanyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر سیدمحمدرضا موسوی

بیماری شناسی گیاهی دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

rmmoosaviyahoo.com

دبیر اجرایی

لیلا شهبازی

بیماری شناسی گیاهی کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

leilashahbazigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر واهه میناسیان

بیماری شناسی گیاهی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

v_minasyanyahoo.com

دکتر محمد عبدالهی

بیماری شناسی گیاهی استاد دانشگاه یاسوج

mdabdollahigmail.com

دکتر نادر حسن زاده

بیماری شناسی گیاهی دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

hasanzadehryahoo.com

دکتر جهانگیر حیدر نژاد

بیماری شناسی گیاهی دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان

jheydarnejadmail.uk.ac.ir

دکتر علیرضا افشاریفر

بیماری شناسی گیاهی دانشیار
دانشگاه شیراز

afsharishirazu.ac.ir

دکتر مهدی صدروی

بیماری شناسی گیاهی دانشیار دانشگاه یاسوج

m.sadravigmail.com

دکتر سیدمحمدرضا موسوی

بیماری شناسی گیاهی دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

rmmoosaviyahoo.com

دکتر عنایت الله تفضلی

فیزیولوژی گیاهی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

etafazoliyahoo.com