دوره و شماره: دوره 1، 4(زمستان) - شماره پیاپی 4، دی 1392، صفحه 1-80 
بررسی وضعیت بیماری سوختگی غلاف برنج در شالیزارهای استان مازندران

صفحه 13-26

فرشته توکلی؛ محمدعلی آقاجانی؛ حسن رضا اعتباریان؛ مهدی رستمی


فون نماتدهای انگل درختان پسته در سیرجان

صفحه 27-34

سوسن نشاط؛ فرهاد خزینی؛ شاپور باروتی؛ سعید رضایی